Jump to:
 • Train
 • Train station
 • Bicycles
 • Bus

PIMMS CAPITAL – проект на ЕС

12 региона (16 партньора)– някои, от които вече работиха съвместно по проектите PIMMS и PIMMS TRANSFER, обединяват усилията си да обменят добри практики и да натрупат активи и капитал в управлението на идеи за мобилността. Партньорите идентифицираха 14 добри практики, които могат да бъдат експортирани между регионите, както и общо 32 практики, които заимстват досегашния опит.

Проектът е съфинансиран от програма INTERREG IVC за период от 26 месеца. INTERREG IVC подкрепя инициативи, обединяващи страните на Европа чрез междурегионално взаимодействие и обмен на знание. Проектът PIMMS CAPITAL ще изготви План за действие за всеки регион, с който ще насърчи страните да се ангажират със прилагането на избрани добри и успешни практики. Проектът стартира през м.октомври 2010 година и е подкрепен от ЕС с грант от 1.4 млн. евро.

ПРОЕКТЪТ PIMMS CAPITAL ЦЕЛИ:

да подпомогне създаването на модел за бърза промяна към устойчиви форми на транспорт чрез прилагане на висококачествени технологии и успешни политики за управление на мобилността в европейските региони.

СЛЕДОВАТЕЛНО...

 1. Да капитализира опита от проектите PIMMS и PIMMS TRANSFER
 2. Да включва все по-голям кръг от участници, свързани с управлението на мобилността, както на местно, така и на регионално ниво
 3. Да привлича и заимства други източници на добри практики и експертиза, особено от други проекти, получили европейско финансиране
 4. Да демонстрира начините, по които УПРАВЛЕНИЕТО НА МОБИЛНОСТТА ще реализира добавена стойност за финансираните от Европейския фонд за регионално развитие проекти, съответно за инвестиране на капитал чрез усилена работа в сферата на обществения транспорт и сближаването на регионите.

Всеки партньор в настоящия проект е идентифицирал специфични местни и регионални проблеми, които могат да намерят разрешение в проекта PIMMS CAPITAL. Това включва развитието на обществения транспорт, управлението на мобилността, нови подходи, свързани с информация, базирана на нови информационни технологии, безопасност на пътниците, както и насърчаване и популяризиране на устойчивост на мобилността като цяло.

//// NEWS ////

PIMMS CAPITAL Final Conference 25th September Birmingham UK

Mobility Management, the Low Carbon Economy and the ERDF

PIMMS CAPITAL ends soon. To reflect on partners’ experiences and to look forward, the project is holding a master-conference on 24/26 September. It’s open to all, there is no attendance fee. For the conference programme click HERE; for a full brochure, with info on hotels etc click HERE. To register (online only please) click HERE.

Why attend?

 • The next EC funding period starts in 2014, and a key priority, already agreed, is to reduce the European Union’s carbon impact.
 • PIMMS CAPITAL has proved that the EC’s Structural Funds can be used to fund sustainable mobility actions – an important way to achieve this priority.
 • So now is the time for these lessons to be shared with key decision-makers, at both regional, national and European levels.
 • Help to shape the future: learn from our experience, support our manifesto, join us to do more!

>>>> News Archive >>>>